Verklaring over de gegevensverwerking

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69-73
DE-59368 Werne

Tel.: 02389/7989-0
E-Mail: info(at)boecker.de

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

E-Mail: datenschutz(at)boecker.de

III. Algemene informatie over de gegevensbescherming

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers principieel alleen voor zover dit nodig is voor de terbeschikkingstelling van een werkende website alsook content en prestaties. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Er geldt een uitzondering in gevallen waarin het verkrijgen van een toestemming vooraf om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens toegestaan wordt door wettelijke bepalingen.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij een toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens dient artikel 6 lid 1 punt a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, van wie de contracterende partij de betrokkene is, dient art. 6 lid 1 punt b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele afspraken.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf gebonden is, dient art. 6 lid 1 punt c) AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 punt d) AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde en als de belangen, grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde, dient art. 6 lid 1 punt f) AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag kan verder ook gebeuren, als dit voorzien is door de Europese of nationale wetgevers in voor de EU geldende verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke gebonden is. Een blokkering of wissing van de gegevens gebeurt ook dan, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst de noodzaak bestaat om de gegevens langer te bewaren.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en opstelling van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke raadpleging van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de raadplegende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 1. Informatie over de soort browser en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. De internetleverancier van de gebruiker
 4. Het IP-adres van de gebruiker
 5. Datum en tijdstip van de raadpleging
 6. Websites van dewelke het systeem van de gebruiker op onze webpagina geraakt
 7. Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website geraadpleegd werden

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de voorlopige opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De voorlopige opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven voor de duur van de sessie.

De opslag in logbestanden gebeurt om de werking van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens ter optimalisatie van de website en ter garantie van de veiligheid van onze IT-systemen. Er vindt hiermee geen analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats.

Ons rechtmatig belang van de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG heeft ook dezelfde doelen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra de verzameling ervan niet meer noodzakelijk is om het doel te bereiken. In het geval dat gegevens verzameld worden om de website ter beschikking te stellen is dit het geval, wanneer de respectievelijke sessie beëindigd is.

In het geval dat de gegevens in logbestanden opgeslagen worden, gebeurt dit na ten laatste zeven dagen. Een opslag die dit overschrijdt, is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat een toewijzing van de raadplegende computer niet meer mogelijk is.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De verzameling van de gegevens om de website ter beschikking te stellen en de opslag van de gegevens in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk om de website te beheren. Bijgevolg is er van de kant van de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar op te maken.

V. Gebruik van Cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden gepseudonimiseerd door middel van technische maatregelen. Daarom kunnen de gegevens niet toegekend worden aan de raadplegende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het raadplegen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies met het oog op analyse en wordt zijn toestemming met de verwerking van de in deze context gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In deze context wordt ook gewezen op deze verklaring over de gegevensbescherming.

b) Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Het gebruik gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie aangemaakt informatie over uw gebruik van de website zoals

 1. browsertype/-versie
 2. gebruikt besturingssysteem,
 3. doorverwijzings-URL (de ervoor bezochte pagina),
 4. hostname van de raadplegende computer (IP-adres),
 5. tijdstip van het serververzoek,

worden in de regel naar een server van Google in VS gestuurd en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurd IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. We hebben op deze website Google Analytics bovendien uitgebreid met de code “anonymizeIP”. Dit garandeert de maskering van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem verzameld worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de uitbater van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gerelateerde services tegenover de website-uitbater te bieden. U kunt de opslag van cookies verhinderen door het respectievelijke bericht te weigeren of door middel van de gepaste instelling van uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken kunnen worden.

Daarnaast kunt u de overdracht van de door het cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via volgende link de beschikbare browserplugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief op de browseradd-on, kunt u, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, de verzameling door Google Analytics verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-outcookie op uw apparaat gezet dat de toekomstige verzameling van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert. Het opt-outcookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze websites en wordt op uw apparaat gezet. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-outcookie opnieuw zetten. [Opmerking: informatie over het zetten van het opt-outcookie vindt u op: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

We gebruiken Google Analytics verder om gegevens uit doubleclickcookies en ook AdWords te analyseren voor statistieke doeleinden. Als u dit niet wenst, kunt u dit via de advertentievoorkeurenbeheerder (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactiveren.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de hulppagina's voor Google Analytics (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 punt f) AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies voor analysedoeleinden is bij de aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a) AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites gemakkelijker te maken voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Voor deze functies is het nodig dat de browser ook na het wisselen van de website opnieuw herkend wordt.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen.

Het gebruik van analysecookies gebeurt om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te verbeteren. Door de analysecookies komen we te weten hoe de website gebruikt wordt en kunnen we ons aanbod voortdurend verbeteren.

Ons rechtmatig belang van de gegevensverwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG heeft ook dezelfde doelen.

d) Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar onze website doorgestuurd. Daarom hebt u als gebruiker dan ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde gewist worden. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website gedeactiveerd worden, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig gebruikt worden.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Het is op onze website mogelijk zich in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Daarbij worden bij het inschrijven voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoervenster naar ons gestuurd.

Bovendien worden bij het inschrijven de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres van de raadplegende Computer
 • Datum en tijdstip van de inschrijving

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens de inschrijvingsprocedure uw toestemming verzocht en wordt op deze verklaring van de gegevensbescherming gewezen.

Er worden in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven geen gegevens doorgestuurd naar derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na inschrijving voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a) AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt geregistreerd om de nieuwsbrief af te leveren.

De verzameling van alle persoonsgegevens tijdens het inschrijvingsproces dient om misbruik van de diensten of het gewenste e-mailadres te verhinderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra de verzameling ervan niet meer noodzakelijk is om het doel te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

De andere tijdens het inschrijvingsproces verzamelde persoonsgegevens worden in de regel binnen een periode van zeven dagen gewist.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde hier opgezegd worden door de gebruiker in kwestie. Hiervoor staat ook in elke nieuwsbrief een speciale link.

Hierdoor wordt tijdens het inschrijvingsproces ook een intrekking van de toestemming voor de opslag van verzamelde persoonsgegevens mogelijk gemaakt.

VII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Er is op onze website een contactformulier beschikbaar dat gebruikt kan worden om via elektronische wijze contact op te nemen. Als een gebruiker hiervan gebruik maakt, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens naar ons gestuurd en opgeslagen.

Op het tijdstip van de verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de inschrijving

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens de verzendingsprocedure uw toestemming verzocht en wordt op deze verklaring van de gegevensbescherming gewezen.

Als alternatief kan er ook contact opgenomen worden via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail meegestuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er worden in deze context geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 punt a) AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die ten gevolge van een verzending via e-mail doorgestuurd worden, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Als de contactopname via e-mail bedoeld is om een overeenkomst af te sluiten, dan is bijkomende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b) AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoervenster dient alleen om contact op te nemen. In het geval van een contactopname via e-mail berust dit ook op het vereiste rechtmatige belang van de gegevensverwerking.

De andere tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra de verzameling ervan niet meer noodzakelijk is om het doel te bereiken. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en diegene die via e-mail verzonden werden, is dit dan het geval, als het respectievelijke gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden begrepen kan worden dat de zaak in kwestie definitief opgelost is.

De tijdens het verzendingsproces extra verzamelde persoonsgegevens worden ten laatste binnen een periode van zeven dagen gewist.

5. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker contact opneemt met ons via e-mail, kan hij te allen tijde bezwaar maken op de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet voortgezet worden.

Alle persoonsgegevens die ten gevolge van een contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval gewist.

VIII. Rechten van de persoon in kwestie

U hebt te allen tijde de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u betreffen:

 1. Recht op informatie, art. 15 AVG
 2. Recht op rectificatie of wissing, art. 16,17 AVG
 3. Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
 4. Recht op gegevensportabiliteit art. 20 AVG
 5. Recht op bezwaar op de verwerking, art. 21 AVG

U hebt bovendien het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.